ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 10
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 83
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 109
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 73
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 78
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 65
ชุดล้างหนี้-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.16 KB 80
ชุดล้างหนี้-จัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.72 KB 97
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 150
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 185
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 403
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 306
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 175
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 95
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 140
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 319
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 172
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 124
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 311
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 624
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 286
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1769
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 480
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 347
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 2145
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 2152
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 2170
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 4770
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 3199
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 3276
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 6423
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 3702
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 2584
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 98
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 181
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 121
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 72
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 274
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 80
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 27.75 KB 112
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 374
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 106
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 88
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 58
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 332
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1471
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 290
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 363
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 255
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 236
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 298
โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 220
ตัวอย่าง ID PLAN ไฟล์ .DOC Word Document ขนาดไฟล์ 119.11 KB 385
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 413
แบบฟอร์ม ID PLAN ไฟล์ EXCEL Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.63 KB 235
ฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 50
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 18
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 50
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 31
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 37
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 59
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 37
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 40
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 40
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 44
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 71
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 148
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 26
รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 28
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 59
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 94
รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 77
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 25
รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 27
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 26
รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 27
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 42
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 46
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 42
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 162
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 56
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 56
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 41
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 53
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 42
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 44
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 49
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 40
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 67
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 46
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 261
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 222
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 128
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 139
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 83
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 69
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 67
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 140
งานกิจการนักเรียน
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 56
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 31
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 34
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 35
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 92
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 302.95 KB 56
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.97 KB 40
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.64 KB 59
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 91
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 34
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 29
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 73
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 49
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 49
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 39
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 26
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 40
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 38
แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.91 KB 52
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.46 KB 51
แบบประเมิน SDQ (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 0 BYTE 59
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 49
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 29
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 95
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 107
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 189