ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 277
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 185
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 210
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 421
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 162
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 113
ชุดล้างหนี้-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.16 KB 198
ชุดล้างหนี้-จัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.72 KB 191
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 268
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 377
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 537
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 509
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 239
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 127
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 225
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 526
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 284
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 171
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 365
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 745
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 328
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1823
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 532
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 389
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 2403
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 2376
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 2536
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 4976
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 3810
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 3872
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 7964
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 3837
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 2676
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.06 KB 28
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 35
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (หลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 53
คำสั่งที่ 129/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 65
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 82.31 KB 80
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วม PLC ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 36.54 KB 75
รวมเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวขี้วัด 345
one box one teacher Word Document ขนาดไฟล์ 96.25 KB 87
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 165
โปรแกรมคำนวนชั่วโมง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.96 KB 187
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 217
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.88 KB 133
แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำ ID Plan Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.17 KB 206
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 303
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 298
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 573
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 236
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 159
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 731
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 138
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 32.25 KB 235
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 581
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 173
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 134
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 95
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 536
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 2000
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 418
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 608
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 395
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 314
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 473
โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 324
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 654
ฝ่ายวิชาการ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 860.43 KB 13
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.89 KB 38
หลักสูตรม.ปลาย กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 260.89 KB 62
หลักสูตรม.ต้น กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 215.23 KB 77
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.49 KB 38
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 123
รายชื่อชุมนุม 2/62 54
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.14 KB 178
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 115
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 40
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 78
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 56
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 72
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 120
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 61
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 66
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 76
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 75
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 144
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 204
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 53
รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 48
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 144
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 166
รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 127
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 44
รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 41
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 44
รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 44
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 205
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 829
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 119
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 320
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 135
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 140
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 72
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 100
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 73
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 127
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 87
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 69
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 141
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 113
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 370
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 324
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 159
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 187
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 113
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 114
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 94
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 209
งานกิจการนักเรียน
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนส่ง สพม31 ภาคเรียนที่1_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.44 KB 32
แบบรายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต2563 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 31
ปก-บันทึกข้อความสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 25
แบบสรุปสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล รายห้อง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.18 KB 26
แบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลประจำชั้นเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.37 KB 22
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน2563-คัดกรองสุขภาวะทางจิต-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.77 KB 32
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 161
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 70
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 85
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 93
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 182
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 302.95 KB 154
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.97 KB 124
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.64 KB 141
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 174
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 55
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 59
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 146
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 118
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 297
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 80
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 183
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 85
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 68
แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.91 KB 109
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.46 KB 114
แบบประเมิน SDQ (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 0 BYTE 151
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 117
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 60
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 265
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 322
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 299
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ชุดจัดซื้อ เริ่มใช้วันที่ 29-6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.8 KB 12
ชุดจัดจ้าง เริ่มใช้วันที่ 29-6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.94 KB 10