ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 245
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 89
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 46
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 24
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 108
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 39
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 54
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 241
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 492
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 238
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1708
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 417
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 290
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 1983
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 2053
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 2075
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 4628
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2996
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 3095
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 6048
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 3448
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 2513
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 32
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 3
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 6
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 4
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 83
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 114
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 40
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 56
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 32
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 68
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 72
โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 114
ตัวอย่าง ID PLAN ไฟล์ .DOC Word Document ขนาดไฟล์ 119.11 KB 73
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 104
แบบฟอร์ม ID PLAN ไฟล์ EXCEL Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.63 KB 63
ฝ่ายวิชาการ
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 110
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 23
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 66
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 54
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 21
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 23
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 21
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 38
งานกิจการนักเรียน
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 27