ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนัส ลุนนากัน
ครู คศ.2

นายเลอสรร พามขุนทด
ครู คศ.1

นายสมชาติ ทิศกระโทก
พนักงานราชการ