ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเอกสิทธิ์ พิราราข
ครู คศ.2

นางสาวภชสร เพตาเสน
ครู คศ.1

นางวิภาดา ปุราชะธัมมัง
ครู คศ.1

นางสาวพัชณียา หานะพันธ์
ครู คศ.2

นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางดารินทร์ ไวสู้ศึก
พนักงานราชการ

นายพิทักษ์วงศ์ น้อยตำแย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศุภกฤต จัตุเรศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4