ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงค์นาถ ดุดาลจิตติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตติกาล คิดร่วม
ครู คศ.2

นางกิ่งแก้ว ขั้วกลาง
ครู คศ.2

นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์
ครู คศ.1

นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ ผินภักดี
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐานันท์ ประธาน
พนักงานราชการ

นางสาวรัชดาพร ศรีบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง